Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Jian Sheng Hotel Guangzhou

Addr: 69 Zhongshan Ba Road (Zhongshan Ba Lu)(69)
Tel: +86-20-81939888  Fax: +86-20-81723388
click and print it with you